Pomiary

Precyzja - Dokumentacja - Sprawdzalność

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych zarówno nowo instalowanych jak i modernizowanych.

Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Badania eksploatacyjne okresowe służą sprawdzeniu, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzenie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania.

Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania przepisów dotyczących instalacji. Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed ich oddaniem do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.

Zakres badań odbiorczych obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

  • sprawdzenie dokumentacji
  • oględziny instalacji i urządzeń
  • próby i pomiary parametrów
  • sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu

Każda dokumentacja powinna być podpisana przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami m.in. projektanta, sprawdzającego i zatwierdzona przez inwestora. W przypadku zakończenia montażu instalacji i urządzeń dokumentacja powinna zawierać naniesione i opisane ewentualne zmiany potwierdzone przez wykonawcę robót. Na podstawie dokumentacji powykonawczej będą przeprowadzane oględziny instalacji i urządzeń podczas oględzin.

Comments are closed.